Zapisnik sa Četvrte sjednice Skupštine Udruženja

ZAPISNIK
sa Četvrte skupštine sudskih vještaka Crne Gore – NUSVCG
Četvrta po redu skupština Nezavisnog udruženja sudskih vještaka Crne Gore – NUSVCG
održane dana 22.11.2023. godine, sa početkom u 17:00 h, u Podgorici. Za Četvrtu skupštinu NUSVCG je predložen sljedeći

Dnevni red
1.Pozdravna riječ predsjednika Udruženja;
2.Otvaranje radnog dijela Skupštine i izbor članova radnih tijela:
• Verifikaciona komisija;
• Radno predsjedništvo;
• Zapisničara;
3.Usvajanje dnevnog reda;
4.Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne Treće Skupštine, od 20.04.2022 godine;
5.Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Udruženja za period: April 2022 – Novembar 2023 god.;
5.1 5.2. 5.3.
6.Izvještaj predsjednika Udruženja; Finansijski izvještj;
7.Izvještaj Nadzornog odbora;
8.Razmatranje i usvajanje Plana rada i programske orijentacije Udruženja za 2024 godinu; Izbog novih članova Izvršnog i Etičkog odbora;
9.Tekuća pitanja;

Dodjela članskih karata Udruženja.

Materijale po svim tačkama Dnevnog reda, delegati su (od strane Predsjedavajućeg) ranije dobili
u pisanom vidu.
Skupština je počela minutom ćutanja posvećenim preminuloj uvaženoj članici udruženje Prof. dr Dragani Čukić.

Prva tačka Dnevnog reda:
Predsjednik Udruženja, Doc. dr Dragan Žarković, se obratio prisutnim članovima, u kratkim navodima je pomenuo protekle aktivnosti Udruženja, ukazao na probleme u funkcionisanju i nabrojao osnovne prioritete koje treba ostvariti u narednom periodu.

Druga tačka Dnevnog reda:
Na prijedlog prisutnih izabrani su članovi radnih tijela Skupštine: Mr Božo Zejak – verifikaciona komisija i Dragana Raičević – zapisničarka. Umjesto izbora radnog predsjedništva, odlučeno je da sjednicu u nastavku vodi, odnosno da istom predsjedava predsjednik Udruženja.

Treća tačka Dnevnog reda:
Predloženi dnevni red je usvojen jednoglasno.

Četvrta tačka Dnevnog reda:
Jednoglasno je prihvaćen Zapisnika sa prethodne Treće Skupštine, od 20.04.2022 godine;

Peta tačka dnevnog reda:
Imajući u vidu da je Izvještaj o radu Udruženja članovima Skupštine dostavljen u pisanoj formi, predsjednik Udruženja je usmeno iznio njegove osnovne stavke. Svu svoju energiju i aktivnost Udruženje je uložilo da ukaže nadležnima, da se nepreciznošću zastarelog zakonskog rješenja, ovako ostvareni monopol jednog Udruženja, negativno odražava na cijelu djelatnost sudskih vještačenja.Sprovođenje aktivnosti iz našeg Programa rada u ovakvim okolnostima ne samo da je bilo otežano, nego je u nekim elementima bilo i nemoguće.
Ipak u nekim segmentima su ostvareni značajni rezultati, gdje je istaknuto: značajno učešće naših članova u edukacijama i stručnim obukama, podnošenje aplikacija za određene projekte, potpisani su memorandumi o saradnji sa više institucija, upućeno je više inicijativa Ministarstvu pravde, pokrenute inicijative na izmjeni Zakona o sudskim vještacima, zatim rad predsjednika Udruženja u radnom timu za izradu Strategije reforme pravosuđa u periodu 2023- 2027.godine i slično.
Tokom protekle godine troškovi Udruženja su bili minimalni. Sve što se moglo uraditi odrađeno je volonterski, pa i najveći dio materijalnih odnosno kancelarijskih troškova je finansiran od strane predsjednika Udruženja i članova Izvršnog odbora. Finansijska sredstva se sastoje isklučivo od prihoda od članarina. Prihod od istih praktično nije trošen. Međutim problem predstavlja što za sada samo dvadesetak članova redovno uplaćuje članarinu.
Delegati su jednoglasno prihvatili Izvještaj o radu i Izvještaj o raspolaganju finansijskim sredstvima.
Zbog bolesti na Skupštini nije prisutna Predsjednica Nadzornog odbora, ali je preko Predsjednika Udruženja pozdravila Skupštinu i poželjela uspješan rad, sa napomenom da će svoj Izvještaj dostaviti naknadno.

Šesta tačka dnevnog reda:
Ranije a posebno tokom 2023. godine Udruženje i njegovi članovi su bili predmetom brojnih opstrukcija, koje su dolazile do osporavanja produženja licenci istaknutim članovima Udruženja koji su ujedno i članovi organa (D. Čukić, K. Nikolić, S. Gačević), što je imalo za posljedicu članovi Udruženja isto napuštaju plašeći se revanšizma od strane dva člana Komisije Ministarstva pravde koji su vještaci drugog Udruženja. Aktivnošću NUSVCG nakon dva susreta sa Ministrom pravde g-nom Kovačem ovaj problem je prevaziđen.
Imajući u vidu trenutni položaj Udruženja u odnosu na njegov status u Ministarstvu pravde Crne Gore, predloženi Plan rada za 2024. godinu se sastoji samo od tri osnovne aktivnosti:
1. Priprema Inicijative Ministarstvu pravde za sticanje ravnopravnog statusa Udruženja;
2. Priprema Inicijative Ministarstvu pravde za izradu novog, odnosno promjenu postojećeg
Zakona o sudskim vještacima;
3. Rad na rješavnju tekućih problema.
Nakon rasprave po ovom pitanju na prijedlog S.Međedović i J. Radovanovića postojeći plan rada je nakon rasprave glasanjem proširen i dopunjen sa sljedećim aktivnostima:

4.Organizovanje edukacija i obuka za sudske vještake;
5.Unapređenje saradnje sa obrazovnim i drugim institucijama u Crnoj Gori;
6.Održavanje stručnih konferencija i kongresa sudskih vještaka;
7.Pokretanje međunarodne saradnje sa udruženjima i komorama sudskih vještaka iz okruženja;
Predlagači ove dopune Plana aktivnosti za 2024 godinu, S.Međedović i J. Radovanović, su potpuno svjesni da će se dio ovih aktivnosti realizovati možda tek u 2025.godini, jer je teško očekivati njihovu potpunu realizaciju u ovoj godini. Ali ipak kao veoma važno su napomenuli, da se ovaj ili bilo koji drugi Plan rada, može realizovati samo uz podršku i angažovanje cjelokupnoh članstva našeg Udruženja.

Sedma tačka dnevnog reda:
Uvažavajući lični zahtjev dosadašnjeg Predsjednika Izvršnog odbora P. Drecuna za zamjenom u IO, prisutni su jednoglasnom odlukom izabrali dosadašnjeg člana IO, kolegu Dušana Miloševića, za novog predsjednika Izvršnog odbora Udruženja.
Zbog novonastalih okolnosti na prijedlog prisutnih jednoglasnom odlukom izabrani su novi članovi Izvršnog odbora:
Sanja Međedović – članica
Dragana Raičević – članica.

Jednoglasnom odlukom za nove članove Etičkog odbora izabrani su: Milojica Zindović, predsjednik
Milivoje Kasalica, član

Sastav organa NUSVCG, nakon današnjih imenovanja je:
Izvršni odbor:
1.Dušan Milošević, predsjednik
2.Jovica Radovanović, potpredsjednik
3.Krsto Nikolić, 4.Sanja Međedović 5.Dragana Raičević

Nadzorni odbor:
1. Borka Boričić, predsjednica
2. Tatjana Vuković,
3. Nenad Bracović

Odbor za etička pitanja:
1. Milojica Zindović, predsjednik
2. Milivoje Kasalica
3. Radomir Bakić

Osma tačka dnevnog reda:
Po ovoj tački dnevnog reda članovi Skupštine su raspravljali o tekućim problemima sudskih vještaka. Na kraju su se složili da se moraju aktivnije baviti izmjenom Zakona o sudskim
vještacima, samim tim bi se riješila mnoga bitna pitanja vezano za uvažavanje i rad svih sudskih vještaka.
Ovdje je posebno naglašen značaj nedostajućih podzakonskih akata, koja uz sada važeći Zakon nijesu uopšte donešena, a koja su trebala precizno da definišu sve praktična procedure u postupku sudskog vještačenja (izrada preciznih zadatka sudskom vještaku, određivanje adekvatnih vrijednosti troškova vještačenja, određivanje realne procjene vrijednosti nagrade sudskom vještaku, izdavanje odgovarajućih Rješenja, određivanje roka za isplatu nagrade sudskom vještaku i td.).

Deveta tačka dnevnog reda:
Dodijeljene su članske kartice članovima Udruženja. Radni dio Skupštine je završen sa radom u 18:45 h.

U Podgorici, dana 22.11.2023. godine.

Zapisnik sastavila: Dragana Raičević, dipl.ecc._____________________
Predsjednik Skupštine
NVO “Nezavisno udruženje sudskih vještaka Crne Gore”
Doc. dr Dragana Žarković, dipl.inž.građ. _____________________________

Leave a Reply