You are currently viewing PLAN RADA ZA PERIOD: 2021-2025 GODINA
Weight scale of justice. Lawyer, attorney, working in office. Consultant lawyer with paperwork

PLAN RADA ZA PERIOD: 2021-2025 GODINA

1. Organizovanje Izborne skupštine, usvajanje akata i izbor organa NUSVCG;
2. Organizovanje sastanaka sa resornim Ministarstvom pravde, Vrhovnim sudom i Državnim tužilaštvom;
3. Organizovanje edukacija i obuka za sudske vještake;
4. Pokretanje inicijative i izrada Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama zakona o sudskim vještacima;
5. Izrada sajta Udruženja;
6. Izrada Plana održive strukture funkcionisanja Udruženja;
7. Pokretanje izdavačke djelatnosti Udruženja: časopisa i sl.;
8. Pokretanje međunarodne saradnje sa udruženjima i komorama sudskih vještaka iz Evrope;
9. Pokretanje saradnje sa obrazovnim i drugim institucijama u Crnoj Gori;
10. Pokretanje održavanja stručnih konferencija i kongresa sudskih vještaka;
11. Sistematizacija i unificiranje strukovnih naziva, pitanja nadležnosti struka i unaprjeđenja metodologija izrade nalaza sudskih vještaka;
12. Redovno podnošenje izvještaja o radu i finansijskih izvještaja našem članstvu;
13. Redovno održavanje Skupština i radnih sastanaka organa, tijela i komisija Udruženja;

PLANA RADA NUSVCG ZA 2021 GODINU
JANUAR – MART:
1. Održavanje Osnivačke skupštine, usvajanje Statuta i ostalih osnivačkih dokumenata za registrovanje i konstituisanje Udruženja;
2. Registracija Udruženja;
3. Održavanje Izborne skupštine Udruženja;
4. Prijavljivanje Udruženja u institucije crnogorskog pravnog i finansijskog sistema;
5. Izrada baze podataka za organe i članove Udruženja;
6. Usvajanje planova rada svih organa Udruženja za 2021 godinu;
7. Izbor radnih komisija Udruženja:
7.1. Komisija za međunarodnu saradnju i saradnju sa resornim ministarstvom, sudovima i tužilaštvom;
7.2. Komisija za poboljšanje normativne djelatnosti: Zakona o sudskim vještacima, Statuta Udruženja, ostalih podzakonskih akata;
7.3. Komisija za unificiranje strukovnih naziva, pitanja nadležnosti struka i unaprjeđenja metodologija izrade nalaza sudskih vještaka i saradnju sa univerziretskim i naučnoistraživačkim jedinicama;
8. Rješavanje pitanja ažuriranja sajta i drugih kadrovskih i organizacionih uslova Udruženja;
9. Rad na rješavanju tekućih problema.

APRIL – JUN:

10. Izvještaji o radu Predsjednika Udruženja i Predsjednika IO NUSVCG i Koordinatora svih organa i komisija;
11. Organizacija sastanaka sa Ministarstvom pravde, Državnim tužilaštvom i Vrhovnim sudom Crne Gore;
12. Organizacija sastanaka i kontakata sa udruženjima i komorama sudskih vještaka iz Evrope;
13. Predstavljanje Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama zakona o sudskim vještacima;
14. Početak edukacije i obuke sudskih vještaka;
15. Izdavačka djelatnost;
16. Rad na rješavanju tekućih problema.

JUL – AVGUST:
17. Izvještaji o radu Predsjednika Udruženja i Predsjednika IO NUSVCG i Koordinatora svih organa i komisija;
18. Aktivnosti na međunarodnoj saradnji sa udruženjima i komorama sudskih vještaka iz Evrope;
19. Aktivnosti na pokretanju saradnje sa obrazovnim i drugim institucijama u Crnoj Gori;
20. Priprema organizovanja stručne konferencije sa međunarodnim učešćem;
21. Edukacija i obuka sudskih vještaka;
22. Rad na rješavanju tekućih problema.

SEPTEMBAR – DECEMBAR:
23. Izvještaji o radu Predsjednika Udruženja i Predsjednika IO NUSVCG i Koordinatora svih organa i komisija;
24. Održavanje konferencije sa međunarodnim učešćem;
25. Priprema i održavanje redovne Skupštine USVCG,
26. Analiza rada organa i tijela udruženja, kao i rada komisija
27. Priprema Okruglog stola i/ili Konferecije i izbor teme Konferencije,
28. Rad na rješavanju tekućih problema.

OBRAĐIVAČ PROGRAMA RADA
Doc. dr Dragan Žarković

Leave a Reply