You are currently viewing IZVJEŠTAJ O RADU za period od Osnivačke do Izborne skupštine: 11.01.2021 – 15.02.2021 god.

IZVJEŠTAJ O RADU za period od Osnivačke do Izborne skupštine: 11.01.2021 – 15.02.2021 god.

Nakon sjednice Osnivačke Skupštine nevladine organizacije «Nezavisno udruženje sudskih vještaka Crne Gore», (u daljem tekstu Udruženje), održane dana 11.01.2021 godine, u Podgorici, u Hotelu “voco Podgorica” (Donja Gorica), na kojoj je izabrano Lice ovlašćeno za zastupanje Uduženja do Izborne skupštine i Radni tim, sprovedene su sljedeće aktivnosti:

1. Sačinjena je osnivačka dokumentacija i druga dokumentacija (Statut Udruženja, Odluka o osnivanju Udruženja, Zapisnik sa Osnivačke skupštine, zahtjevi, prijave, i td), potrebna za registraciju Udruženja u nadležnom Ministarstvu javne uprave Crne Gore;

2. Ostvaren je kontakt sa nadležnim direktoratom Ministarstva i odgovornim licima u istom, u vezi dostave i pripreme potrebne dokumentacije i podataka potrebnih za registraciju Udruženja;

3. Izvršena je registracija Udruženja dobijanjem Rješenja o registraciji, br. UPI 0612-056121-5515, od 26.01.2021 god.;

4. Urađeni su amblemi za pečat i logo Udruženja;

5. Izrađeni su dva primjerka pečata Udruženja;

6. Izrađen je obrazac Pristupnice za nove članove Udruženja;

7. Izrađen je obrazac Potvrde za dobijanje Rješenja o produženju statusa sudskog vještka za postojeće sudske vještake;

8. Izvršena su neophodna plaćanja troškova:
8.1. Zakup sale za Osnivačku skupštinu 100 eura,
8.2. Izrada pečata 40 eura,
8.3. Izrada amblema za pečat i logo u više varijanti 50 eura,
8.4. Troškovi taksi usluga za saradnicu koja je bila angažovana za izvršenje pojedinih poslova. Ukupno 8,60 eura.

9. Pripremljena je neophodna dokumentacija za organizovanje Prve izborne skupštine Udruženja:

9.1. Dnevni red,
9.2. Poslovnik o radu Skupštine Udruženja,
9.3. Plan rada Udruženja,
9.4. Struktura organa Udruženja,
9.5. Prezentacija svih materijala za Izbornu skupštinu i td.;

10. Izvršen je izbor hotela, sa odgovarajućom salom, mogućnošću onlajn kontakta (zoom) sa delegatima, koji će skupštinu pratiti od kuće i ugovaranje pojedinosti za održavanje Prve izborne skupštine Udruženja;

11. Vršena je stalna komunikacija sa osnivačima i članovima Udruženja kao i sa zainteresovanim sudskim vještacima u vezi održavanja Izborne skupštine i potencijalnog učlanjenja u Udruženje;

12. Izdato je nekoliko Pristupnica i jedna Potvrda za produžetak Rješenja o produženju statusa sudskog vještaka;

13. Vršena je stalna komunikacija sa Ministarstvom javne uprave Crne Gore i Ministarstvom pravde Crne Gore;

U Podgorici, dana 14.02.2021 god.

Leave a Reply